Năm 2020 có phải năm nhuận không, năm 2020 nhuận vào tháng mấy

Gia Đình Là Vô Giá sẽ trả lời câu hỏi Năm 2020 có phải năm nhuận không: Thì năm 2020 là năm nhuận, nhưng là nhuận năm Âm hay Nhuận năm Dương? Và năm 2020 nhuận vào tháng mấy? Nếu sinh con năm nhuận có tốt không? Năm 2020 Canh...